Serviss un garantija

Dalīties ar citiem

Sazinieties ar mums

WILO Baltic SIA

Maskavas iela 227
LV-1019 Rīga

Sazinieties ar mums

+371 67145 229

Mon-Thr: 9am - 5pm

Fri: 9am - 5pm

Garantijas noteikumi.

Pateicamies, ka iegādājāties kompānijas Wilo SE ražoto izstrādājumu. Pirms sākat to lietot, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, kas pievienota izstrādājumam, garantijas nosacījumus, kā arī pārbaudiet, vai ir pareizi aizpildīta garantijas pase. Pārliecinieties, vai šajā pasē ir pārdevēja paraksts, zīmogs, vai pareizi ir norādīta prece un pārdošanas datums.

Galvenie garantijas nosacījumi:

Izstrādājumam piešķirama 24 mēn. garantija no tā iegādes datuma, bet ne ilgāk kā 36 mēneši. no izgatavošanas datuma. Izstrādājums jāsamontē un jālieto tā, lai tiktu ievērotas visas instrukcijā norādītās ražotāja prasības un norādes. Garantijas remonts piemērojams izstrādājumam vai izstrādājums tiek nomainīts pret jaunu, ja konstatē, ka tas ir brāķis (nekvalitatīvi materiāli, no kuriem izgatavots izstrādājums, nekvalitatīva izstrādājuma samontēšana rūpnīcā), iesniedzot pareizi aizpildītu garantijas pasi un preces iegādes dokumentu vai tā kopiju.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem gadījumiem:

Sūknis tika samontēts vai lietots, neievērojot montāžas un lietošanas instrukcijā norādītās prasības.Sūknis (izstrādājums) sabojāts mehāniskā veidā (acīmredzamas ārējas mehāniskas iedarbības pazīmes).Ar sūkni tika sūknēti šķidrumi, kas nav paredzēti tā tehniskajā dokumentācijā, vai arī šķidruma vai citi parametri pārsnieguši atļautās robežas (temperatūra, spiediens, koncentrācija u.tml.).Sūkņa hidrauliskā daļa ir bojāta, aizdambēta, izrīvējusies, nodiluši ritgultņi, ir nobloķējusies rotora vārpsta sakarā ar no sistēmas iekļuvušām mehāniskām daļiņām, abrazīviem, piemaisījumiem vai netīrumiem.Bojāts mehāniskais vārpstas blīvējums, tas nodilis pirms laika vai laiž cauri ūdeni sūknējamā šķidruma sliktās kvalitātes dēļ (abrazīvu, kaļķu vai citu mehānisko daļiņu piemaisījumi sūknējamā šķidrumā).Sūknis darbojies sausā veidā, bez ūdens (šķidruma) (nebija ierīkota aizsardzība pret darbību sausumā, ja tas bija nepieciešams), vai arī bija slikti atgaisots.Tikai konsoles sūkņiem: nav veikta sūkņa un dzinēja vārpstas asu centrēšana (nav akta par centrēšanas veikšanu) pirms sūkņa ieslēgšanas.Nav veikta pareiza sūkņa apkope, ja tas ir paredzēts sūkņa lietošanas instrukcijā.Sūkņa dzinēja elektriskajā daļā no ārpuses iekļuvis šķidrums, putekļi vai citas mehāniskas daļiņas, kā rezultātā sūknis sabojājies.Nepareizi pieslēgta elektrodzinēja barošana (nav saskaņots ar shēmu, kas norādīta uz sūkņa tabulas), vai arī barošanas strāvas parametri neatbilst tabulā norādītajiem sūkņa dzinēja parametriem.Netika uzstādīta ārējā elektrodzinēja siltuma vai cita veida aizsardzība, vai arī šī aizsardzība netika atbilstoši noregulēta (tiem sūkņu modeļiem, kuros nav iebūvēta aizsardzība pret pārslodzi).Sūkņa dzinējs strādājis pieslēgts pie ārējā frekvences pārveidotāja, kura padeves strāvas parametri neatbilst robežlielumiem, kas norādīti sūkņa dokumentācijā, kā rezultātā dzinējs tika sabojāts.Pasūtot sūkni, nepareizi tika norādīti nepieciešamie parametri (ražīgums, spiediens (sistēmas pretestība), temperatūra, šķidruma sastāvs un īpašības u.tml.), kā rezultātā sūknis sabojājies vai nolietojies pirms laikaSūkņa remontu patvaļīgi veikuši uzņēmumi vai personas, kuras nav bijušas WILO pilnvarotas to darīt, vai mainīta sūkņa konstrukcija, izmantotas neoriģinālās rezerves daļas un piederumi.Sūknis sabojāts trešo personu tīšas vai netīšas rīcības rezultātā vai nepārvaramās varas (force majeure), ugunsgrēka, zibens, plūdu, aizsalšanas u.tml. iemeslu dēļ.

Dalīties ar citiem

Mēs varam palīdzēt.

Laipni lūdzam Wilo Baltic SIA

e-pasts

T +371 67145 229

F +371 67145 566

Contentpage 3

Pioneering for You